Fiscale procedure

Om succesvol te procederen in fiscale zaken is een doorgedreven kennis van het fiscaal procedurerecht een must. Mythra beschikt over de unieke combinatie van diepgaande expertise van zowel het fiscaal recht als zijn procedureregels.

Contact

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op.

Contacteer ons

Algemeen

Fiscale procedure is er om de burger te beschermen. Het fiscaal procedurerecht omvat immers de formaliteiten die een fiscale administratie moet respecteren, enerzijds, bij een (on)aangekondigde controle van uw fiscale situatie en, anderzijds, om de belastingen tijdig én correct te inkohieren en in te vorderen. Mythra fiscale advocaten waakt voor u over de juiste toepassing hiervan.

Fiscale controle

Een fiscale controle kan erg intimiderend zijn. Wanneer u het voorwerp uitmaakt van dergelijke controle staan de advocaten van Mythra u met raad en daad bij. U bent in goede handen.

Naast een inhoudelijke onderbouwing van uw fiscaal dossier ziet Mythra tijdens een (on)aangekondigde controle ook toe of de administratie haar fiscale onderzoeksbevoegdheden op een correcte en rechtmatige manier uitoefent.

Daarenboven hebben de advocaten van Mythra rond het fiscaal visitatierecht een jarenlange terreinervaring opgebouwd, waarbij zij in het bijzonder waken over uw grondrechten inzake privacy, bescherming van (elektronische) correspondentie, beroepsgeheim en bedrijfsgeheimen.

Mythra geeft ook regelmatig seminaries en opleidingen over dit actueel topic

Fiscale geschillen

Geschillenregeling maakt een essentieel onderdeel uit van onze fiscale dienstverlening. Naast het voeren van onderhandelingen met de fiscale administratie behandelen de advocaten van Mythra fiscale geschillen in zowel de administratieve fase als de gerechtelijke fase.

Wanneer u geconfronteerd wordt met een fiscale betwisting begeleiden de advocaten van Mythra u van A tot Z bij de oplossing ervan. Zij zoeken naar een gepaste minnelijke regeling met de fiscale administratie. Hun expertise, opgebouwde praktijkervaring en constructieve houding leiden tot aantoonbare resultaten.

Niet elk geschil kan echter minnelijk worden geregeld. Mythra fiscale advocaten verdedigt uw fiscale belangen ook voor (inter)nationale hoven en rechtbanken. De advocaten van Mythra hebben doorheen de jaren een uitstekende expertise opgebouwd in het bepleiten van geschillen in alle fiscale materies (inkomstenbelastingen, BTW, registratiebelasting, erfbelasting, Europees en internationaal fiscaal recht etc). Zij besteden hierbij de nodige aandacht aan recente (inter)nationale rechtspraak en de administratieve praktijk.

Alvorens een gerechtelijke procedure wordt ingeleid, informeert Mythra u steeds op transparante wijze omtrent de reële slaagkans van uw fiscaal dossier. Dit laat u toe om met kennis van zaken een beslissing te nemen uw fiscaal geschil al dan niet door een rechter te laten beslechten.

Naast louter fiscale geschillen staat Mythra ook belastingplichtigen bij tijdens fraudeonderzoeken en bij strafrechtelijke vervolgingen.

Fiscaal strafrecht

Binnen de fiscaliteit is het fiscaal strafrecht een bijzondere niche. Ook hier kan Mythra een doorgedreven expertise voorleggen.

Wanneer u het voorwerp dreigt te worden van een fiscaal strafrechtelijk onderzoek, bepalen wij uw rechtspositie om indien mogelijk remediërend te ageren.

Wij komen ook tussen tijdens een strafrechtelijk onderzoek rond vermeende fiscale fraude, en/of witwaspraktijken en verdedigen uw belangen voor de strafrechter.

Antiwitwaswetgeving

De Europese en Belgische regelgeving rond antiwitwas wordt steeds complexer en omvat meer en meer verplichtingen. Het preventieve luik van deze regelgeving, in het bijzonder de ‘ken-uw-klantregels’, heeft ervoor gezorgd dat steeds meer professionals – waaronder cijferberoepers en financiële instellingen – de identiteit, activiteiten, intenties en bron van inkomsten van hun cliënten moeten nagaan.

Dient u in het kader van witwaspreventie de ‘ken-uw-klantregels’ toe te passen, dan staat Mythra fiscale advocaten u bij met de implementatie ervan. Ook wanneer u vragen heeft omtrent de juiste draagwijdte van het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving kan u de advocaten van Mythra hiervoor inschakelen.

Daarenboven zijn de fiscale en strafrechtelijke gevolgen voor witwaspraktijken in belangrijke mate gewijzigd. De fiscale overheden en het parket verkrijgen o.a. via de Cel voor Financiële Informatieverwerking steeds meer data omtrent witwaspraktijken of (ernstige) fiscale fraude. De recente antifraudemaatregelen hebben er eveneens toe geleid dat de gerechtelijke autoriteiten deze misdrijven sneller, gerichter en efficiënter kunnen onderzoeken en desgevallend vervolgen.

In het kader van een voorgenomen vermogensplanning of bij bedrijfsherstructureringen, fusies en overnames is het dan ook belangrijk dat uw inkomstenstromen vooraf worden doorgelicht.

Aan de hand van een gerichte due diligence brengen de advocaten van Mythra, naast eventuele fiscale pijnpunten, ook de witwasrisico’s voor u in kaart.

Fiscale invordering

De invordering van belastingen maakt een essentieel onderdeel uit van het fiscaal procedurerecht. Het omvat de formaliteiten die door de fiscale administratie moeten worden gerespecteerd o.a. bij het invorderen van belastingschulden. Mythra waakt voor u over de juiste toepassing hiervan en ziet er op toe dat uw rechten worden gerespecteerd.

De fiscale administratie heeft immers zeer ruime invorderingsmogelijkheden om belastingschulden te innen. Naast bewarende maatregelen – bewarend (derden)beslag, hypothecaire inschrijvingen etc. – kan de fiscus heel wat uitvoerende invorderingsmaatregelen nemen. De advocaten van Mythra staan u hier met raad en daad bij.

Wist u bijvoorbeeld dat belastingschulden kunnen worden verhaald via bijv. de echtgeno(o)t(e), de vennootschap of vereniging, (handels)schuldenaars en borgen van de belastingschuldige? Of wat als u de verschuldigde belasting niet (meer) kan betalen?

Ook hier kunnen de advocaten van Mythra u helpen om, in overleg met de fiscale administratie, tot een billijke oplossing te komen.  Mythra  heeft immers een ruime ervaring in het aanvragen van een afbetalingsplan, opschorting van betaling van belasting, kwijtschelding van nalatigheidsinteresten of zelfs, onder bepaalde voorwaarden, onbeperkt uitstel van invordering van belastingen.

Mythra staat u bij om uit deze moeilijke situatie te geraken zodat u zich kan blijven focussen op waar u goed in bent.

Contact

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op.

Contacteer ons