Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor O&O: wat Belspo voor u kan doen

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (‘BV’) voor bezoldigingen betaald aan onderzoekers is in België de meest toegepaste steunmaatregel voor onderzoek en ontwikkeling (‘O&O’). Meer algemene informatie over deze steunmaatregel vindt u hier.

Volgens één bron past 7 op de 10 innovatieve ondernemingen deze toe. Maar volgens diezelfde bron lopen er tijdens een fiscale controle nogal wat ondernemingen tegen de lamp.

Belspo

Nochtans is het mogelijk om dat risico sterk in te perken. Ondernemingen kunnen hiervoor de hulp inroepen van de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, beter bekend als ‘Belspo’ (of de ‘Belgian Science Policy Office’).

Binnen Belspo is er een team van specialisten dat zich uitsluitend ontfermt over adviesaanvragen die zij van ondernemingen ontvangen in het kader van de BV-vrijstelling voor O&O. Deze mogelijkheid is wettelijk voorzien: zowel belastingplichtigen als de fiscale administratie kunnen Belspo advies vragen rond verschillende aspecten van de BV-vrijstellingen. Dergelijk advies is in principe voor beiden bindend.

Soorten advies

Belspo kan een bindend advies gevraagd worden over:

  • Het in aanmerking komen voor de vrijstelling van een diploma. Dit kan ook voor buitenlandse diploma’s. Bij twijfel wordt doorverwezen naar NARIC, de instantie die verantwoordelijk is voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen (zie FAQ nr. 10 Belspo-website);
  • Het onderzoeks- of ontwikkelingskarakter van een project of programma van een onderneming.

Daarnaast kan Belspo toestaan dat ondernemingen “die zich op structurele of recurrente wijze op O&O toeleggen met het federaal wetenschapsbeleid een raamwerk [kunnen] bespreken waarbinnen de aanmelding van deze programma’s kan gebeuren”. Dit is een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen die een veelvoud aan O&O-projecten hebben.

De praktijk

De fiscale wet schrijft voor dat de Koning de procedure en de modaliteiten van het advies van Belspo bepaalt. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. De huidige regels zijn volledig uit de praktijk gegroeid. Zo vraagt Belspo sinds kort dat, vooraleer u een advies kan vragen over het structurele karakter van de O&O-activiteiten, het Belspo-portaal volledig up to date is.

Een adviesaanvraag moet voldoende gemotiveerd zijn, in het bijzonder in het licht van de 5 constitutieve O&O-criteria. Dit verkleint het risico op discussies met de fiscale administratie.

Het is met andere woorden nuttig om af en toe een praktijkupdate te doen, ook al past een onderneming de maatregel al jaren ongestoord toe. De fiscale administratie kan immers, in sommige gevallen, 7 jaar teruggaan om de situatie ‘recht te zetten’. In combinatie met een nalatigheidsinterest van 7% (4% vanaf 2018), kan de ontnuchtering dan ook bijzonder groot zijn.

Zo ver hoeft het natuurlijk niet te komen. Een advies van Belspo geeft al heel wat houvast.

Mythra heeft een ruime ervaring met begeleiding van adviesaanvragen en implementatie van de BV-vrijstelling voor O&O. Contacteer ons gerust voor meer info of praktische ondersteuning.