Meerwaarden op bitcoins: steeds belastbaar?

De rulingdienst heeft zich voor het eerst uitgesproken over het belastingregime van meerwaarden op bitcoins (ruling nr. 2017.852, 5 december 2017) en komt in het concrete geval tot het besluit dat de meerwaarden niet belastbaar zijn als beroepsinkomsten. De dienst voegt daar wel aan toe dat de verrichtingen van de aanvrager een speculatief karakter hebben, waardoor de meerwaarden wel belastbaar zijn als een divers inkomen (art. 90 1° WIB 92). Men zou daaruit kunnen afleiden dat, in de ogen van de rulingdienst, de eventuele meerwaarden op cryptomunten steeds belastbaar zijn, hetzij als beroepsinkomsten, hetzij als diverse inkomsten. Dat lijkt ons echter te kort door de bocht. Een beoordeling in concreto dringt zich nog steeds op, waardoor in bepaalde gevallen wel degelijk nog tot niet-belastbaarheid kan worden besloten.

Automatische aan- en verkopen met zelf ontwikkelde app

Het geval waarover de rulingdienst diende te beslissen, betrof een student die een IT-opleiding volgde. Die student had een specifieke softwaretoepassing ontwikkeld voor de automatische aan- en verkoop van bitcoins. Door die automatische aan- en verkoopverrichtingen had hij opbrengsten gerealiseerd.

Met de rulingaanvraag wou de student vernemen of die opbrengsten belastbaar zijn als een divers inkomen (art. 90 1° WIB 92) en dus niet belastbaar als beroepsinkomsten (art. 23 WIB 92).

In de summier gemotiveerde beslissing oordeelt de rulingdienst dat de meerwaarden niet belastbaar zijn als beroepsinkomsten. Want de student heeft de softwaretoepassing ontwikkeld als “hobby en uit interesse in zijn studiedomein”. De middelen die hij gebruikt heeft om de toepassing te laten werken, zijn bovendien “beperkt en weinig georganiseerd”.

Het verdere nieuws is echter minder goed. De rulingdienst sluit af met de vaststelling dat de meerwaarden belastbaar zijn als een divers inkomen, “gelet op het speculatief karakter”. Verdere motivering van dat standpunt is in de ruling niet terug te vinden.

Meerwaarden op bitcoins: soms onbelast

Meerwaarden op bitcoins kunnen belastbaar zijn, hetzij als beroepsinkomen (aan de progressieve tarieven), hetzij als divers inkomen (aan 33%).

In de mate dat de meerwaarde werd gerealiseerd binnen het normaal beheer van een privévermogen, is het nog steeds mogelijk dat de meerwaarde niet belastbaar is. Louter op grond van het ongereglementeerde karakter en de hoge volatiliteit, die inherent is aan bitcoins, besluiten tot een belastbaarheid is o.i. dan ook iets te voorbarig. Het voorwerp van de investering (in casu bitcoins) is immers niet doorslaggevend om tot belastbaarheid te besluiten. Er dient ook rekening te worden gehouden met de omstandigheden waarin deze investering heeft plaatsgevonden en met de onderliggende motieven.

Het staat ons bijgevolg voor dat bij de realisatie van meerwaarden op cryptomunten de feitelijke omstandigheden steeds in concreto moeten worden nagegaan. Bijvoorbeeld, werden de bitcoins verkregen door mining of via trading? Is de investering beveiligd met een zogenaamde hardware wallet? Alleen zo kan worden beoordeeld of enige belasting wel aan de orde is en, als dat het geval zou zijn, of het om een divers inkomen dan wel een beroepsinkomen gaat.

De advocaten van Mythra hebben hieromtrent recent een bijdrage geschreven in de nieuwsbrief Fiscale Actualiteit. U kan de integrale tekst van dit artikel raadplegen op www.monkey.be.

Indien u verdere vragen heeft omtrent cryptomunten, kan u steeds contact met ons opnemen.