Nieuwe circulaire verruimt de toepassing van de BTW-vrijstelling voor kostendelende verenigingen

Het Belgisch fiscaal recht bevat een specifieke BTW-vrijstelling voor zogenaamde kostendelende verenigingen. Een kostendelende vereniging is een groepering waarvan de leden activiteiten verrichten die vrijgesteld zijn van BTW zonder recht op aftrek (zoals ziekenhuizen of scholen) of die buiten het toepassingsgebied van BTW vallen (zoals steden en gemeenten, onder bepaalde voorwaarden). Die leden richten de kostendelende vereniging op om de uitgaven die door de deelnemers of de leden worden gedragen, gemeenschappelijk te maken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de diensten die door de kostendelende vereniging worden geleverd, worden vrijgesteld van BTW. Die voorwaarden waren oorspronkelijk vastgelegd in een Koninklijk Besluit en een administratieve Circulaire van mei 1996, maar werden recent aangepast. Circulaire 31/2016 van 12 december 2016 licht het nieuwe regime uitgebreid toe.

De belangrijkste kenmerken van de BTW-vrijstelling voor kostendelende verenigingen “nieuwe stijl” zijn:

  • De kostendelende vereniging kan slechts één van de volgende twee vormen aannemen: zij heeft (i) een afzonderlijke, eigen, rechtspersoonlijkheid, of (ii) geen eigen rechtspersoonlijkheid, maar treedt wel op in eigen naam
  • De activiteiten die de leden van de kostendelende vereniging kunnen uitoefenen, werden gevoelig uitgebreid. Het is niet langer vereist dat de leden deel uitmaken van eenzelfde financiële, economische, professionele of sociale groepering. Bovendien is niet langer vereist dat de leden uitsluitend activiteiten verrichten die zijn vrijgesteld van BTW of buiten het toepassingsgebied van de BTW vallen
  • De kostendelende vereniging kan nu ook diensten verlenen aan niet-leden (weliswaar met toepassing van BTW)

De nieuwe invulling van deze BTW-vrijstelling zal er allicht toe leiden dat meer groepen van entiteiten een beroep op deze vrijstelling zullen kunnen doen, wat interessante oplossingen kan bieden voor zij die zich hebben gegroepeerd en momenteel met een BTW-kost worden geconfronteerd.

Bovendien is het onder de nieuwe regels toegelaten dat de kostendelende verenigingen activiteiten verrichten die zowel onderworpen zijn, als vrijgesteld zijn van BTW. De nieuwe regeling laat dus toe dat kostendelende verenigingen het statuut van zogenaamde “gemengde” BTW-belastingplichtige krijgen, wat het voor deze verenigingen mogelijk maakt om betaalde BTW (deels) terug te vorderen, voor de toekomst maar ook voor het verleden.

Voor een kopie van de Circulaire, klik hier: Nederlands / Frans.

Indien u bijkomende informatie wenst over dit onderwerp, laat niet na ons te contacteren.