Schenken van roerende goederen – wordt de Nederlandse ‘kaasroute’ definitief gesloten?

Recent werd een wetsvoorstel ingediend met als doel om ook buitenlandse notariële schenkingsakten aan verplichte registratie in België te onderwerpen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt de zogenaamde ‘kaasroute’ (het schenken van roerende goederen voor een buitenlandse – bijvoorbeeld Nederlandse – notaris zonder de heffing van Belgische belastingen) definitief gesloten. 

Wie een schenking wil doen van roerende goederen beschikt over verschillende mogelijkheden. Laat u de schenkingsakte verlijden voor een Belgische notaris, dan wordt de akte verplicht geregistreerd en is schenkbelasting (Vlaamse Gewest) of schenkingsrecht (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waalse Gewest) verschuldigd aan de volgende tarieven:

Vlaamse Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waalse Gewest

3% in de rechte lijn en tussen partners

3% in de rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden

3,3% in de rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden

7% voor alle andere personen 7% voor alle andere personen

5,5% voor alle andere personen

Wordt de schenkingsakte verleden voor een buitenlandse notaris (vb. Nederlandse notaris) dan is geen schenkbelasting of schenkingsrecht verschuldigd zolang niets in België wordt geregistreerd. Ook een zogenaamde ‘handgift’ of een ‘bankgift’ geeft geen aanleiding tot het heffen van schenkbelasting of schenkingsrecht indien er niets (vrijwillig) wordt geregistreerd in België. Er is voor niet geregistreerde schenkingen wel successierecht verschuldigd indien de schenker overlijdt binnen een termijn van drie jaar na de schenking. In het Vlaamse Gewest wordt deze termijn binnenkort mogelijk verlengd naar vier jaar. In het Vlaamse Gewest bedraagt de termijn overigens zeven jaar indien de niet-geregistreerde schenking betrekking heeft op aandelen van een familiale vennootschap of activa van een familiale onderneming.

Recent werd een wetsvoorstel ingediend met als doel om ook buitenlandse notariële schenkingsakten aan verplichte registratie in België te onderwerpen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen ook buitenlandse notariële akten, waarin een schenking wordt opgenomen, verplicht moeten worden geregistreerd in België en zal dus ook schenkbelasting of schenkingsrecht verschuldigd zijn. Hoewel het wetsvoorstel enkel de schenking van roerende goederen lijkt te viseren, zou op basis van een letterlijke lezing ook een schenkingsakte met betrekking tot een buitenlands onroerend goed in België moeten worden geregistreerd. Intussen zou expliciet verduidelijkt worden dat enkel schenkingen van roerende goederen worden geviseerd.

Bewijsdocumenten die betrekking hebben op een hand- of bankgift vallen op het eerste zicht niet onder de verplichte registratie. Hier blijft alles dus voorlopig bij het oude.

Voor de volledigheid geven wij graag mee dat een hand- of bankgift niet in elk geval geschikt is. Wenst de schenker bijvoorbeeld te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik of heeft de schenking aandelen op naam van een vennootschap (vb. een maatschap) of een schuldvordering tot voorwerp, dan is steeds een notariële akte vereist, die moet worden geregistreerd zodat schenkbelasting of schenkingsrecht zal worden geheven.

Wenst u nog een schenking te doen voor een buitenlandse notaris onder het huidige regime, houd er dan rekening mee dat nu actie vereist is. Indien het wetsvoorstel in zijn huidige vorm wordt aanvaard, treedt het in werking op de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Mythra volgt de verdere ontwikkeling van dit wetsvoorstel van nabij op. Indien u hieromtrent vragen heeft kunt u steeds terecht bij Mattias Van de Wygaert (mattias@mythra.be) of bij uw contactpersoon bij Mythra.